شماره جاری: دوره 5، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 95 - شماره پیاپی 9، بهار و تابستان 1395 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی