شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی