تعداد مقالات: 51
7. مقایسه دو روش رنگ سنجی و PCR تشخیص بیماری گامبورو

دوره 4، شماره3 و 4، پاییز و زمستان 94، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-8


9. بررسی حضور متانوژن ها درآب شور دریا

دوره 2، شماره 3و 4، پاییز و زمستان 92، پاییز و زمستان 1392، صفحه 7-14


14. کاربرد روش مولکولی PCR_RAPD در تشخیص جنسیت ماهی سفید (Rutilus frisii Kutum)

دوره 5، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 95، بهار و تابستان 1395، صفحه 13-22


19. بررسی اثرسمیت عصاره گیاه Viscum album L. بررده سلولهای سرطانی7- MCF

دوره 3، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 93، بهار و تابستان 1393، صفحه 17-26


21. بررسی کاریوتیپی چند جمعیت از گونه Bromus inermis در ایران

دوره 5، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 95، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-34


24. سنتز نانوذرات نقره به روش سبز و ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی آن

دوره 4، شماره3 و 4، پاییز و زمستان 94، پاییز و زمستان 1394، صفحه 29-38