بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی (BAMJ) - مقالات آماده انتشار