بررسی تغییرات ژنتیکی القاء شده در هفت واکشت متوالی در رقم سی اکرا

نوع مقاله : Original Article

چکیده

   پنبه تتراپلوئید ((Gossypium hirsutum L. از گیاهان زراعی با ارزش ایران می­باشد که در مناطق مختلف کشور کشت می­شود. کشت یکنواخت و انتخاب صفاتی خاص در ارقام پنبه می­تواند منجر به یکنواختی ژنتیکی ارقام و در نهایت فرسایش ژنتیکی شود. به منظور اصلاح و انجام هیبریدگیری میان ارقام پنبه، شناخت تنوع ژنتیکی موجود در آن ها بسیار ضروری است؛ از طرفی با روش های مختلف تلاش می شود تا تنوع ژنتیکی مورد نیاز برای اصلاح نباتات در این ارقام تامین شود. یکی از روش­های مناسب برای ایجاد تغییرات ژنتیکی مفید کاربرد تکنیک کشت بافت و ایجاد تنوع سوماکلونال است که معمولا در اصلاح نباتات و توسعه واریته های زراعی اصلاح شده مناسب مورد استفاده قرار می­گیرد. در این مطالعه، هورمون زآتین به میزان به همراه زغال فعال جهت ساقه زایی در رقم سی اکرا بهینه سازی شد. از نشانگرهایRAPD  برای بررسی تنوع سوماکلونال ایجاد شده در کشت بافت استفاده شد. این تحقیق، بیانگر توانائی نشانگرهایRAPD  در بررسی تنوعات بوجود آمده در واکشت­های مختلف می­باشد. بطوریکه نتایج، نشان دهنده حضور بعضی باندها در  ژنوتیپ های والدینی و حذف آن ها در واکشت ها و بالعکس عدم حضور بعضی باندها در ارقام والدینی و وجود این باندها در واکشت ها می باشد.

کلیدواژه‌ها