انتقال هدایت شده و بیان اختصاصی هورمون کلسی تونین انسانی در غده سیب زمینی تراریخته

نوع مقاله : Original Article

چکیده

گیاهان به دلیل داشتن مسیر اصلاحات پس از ترجمه مشابه سلول های جانوری، سیستمی ارزان جهت تولید پروتئین های نوترکیب در مقیاس بالا را فراهم نموده اند. هدف این تحقیق بررسی بیان اختصاصی هورمون داروئی کلسی تونین انسانی(hCT)  که در درمان بیماری­های استخوانی نقش دارد در غده گیاه سیب زمینی(Solanum tuberosum) به عنوان میزبان بود. ژن سنتتیک کلسی تونین با توالی بهینه سازی شده بر اساس رمز های ترجیحی میزبان تحت کنترل پروموتر ژنClass I Patatin  با قابلیت ابراز اختصاصی در غده سیب زمینی و خاتمه دهندهNOS  قرار گرفت و پس از کلون سازی در ناقل دوتایی از طریق آگروباکتریوم به غده گیاه سیب زمینی منتقل گردید. پس از تراریختی و تکثیر، نسل اول گیاهان تراریخته از نظر وجود ژن فوق توسط PCR و نیز میزان بیان پروتئین نوترکیب هدف بوسیله ELISA مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین بیان حاصل از واریته کاردال، با بیانی معادلng 5/1بود.

کلیدواژه‌ها