جداسازی باکتریهای هوازی تجزیه کننده سلولز از دستگاه گوارش کرم خاکی معمولی (Lumbricus terrestris) و بررسی فعالیت اندوگلوکنازی آن ها

نوع مقاله : Original Article

چکیده

به منظور بررسی بوم شناختی باکتری­های بی­هوازی اختیاری آبکافت کننده سلولز دستگاه گوارش کرم خاکی و جداسازی باکتری یا باکتری­های با فعالیت اندوگلوکنازی از روده کرم خاکی، نمونه گیری انجام شد. طی غربال­گری باکتری های تجزیه کننده سلولز، یک سویه سلولوموناس که به لحاظ تعدادی، غالب باکتری های جدا شده را تشکیل می­داد و دو سویه باسیلوس با تعداد محدود که فعالیت اندوگلوکنازی نشان دادند، جدا گردیدند. تعداد مشابه شمارش شده در مورد سلولوموناس جدا شده از کرم خاکی با نتایج گزارش شده قبلی در مورد سلولوموناس کرم ابریشم قابل توجه است چرا که هر دو حدود 104×n باکتری را نشان دادند. به عبارتی سلولوموناس سویه مشترک تجزیه کننده دو کرم است. گرچه زیستگاه و تغذیه آن ها متفاوت است. سویه غالب و دو سویه دیگر در محیط سلولز مایع حداکثر فعالیت(به ترتیب U/ml 1/2،U/ml 9/0 و  U/ml9/2) را در روز ششم نشان دادند. کشت همزمان با سلولوموناس همراه باسیلوس­های معدود جدا شده نه تنها تضاد عملکردی نشان نداد بلکه با بهینه سازی شرایط، به طور معنی داری فعالیتی حداقل معادل مجموع فعالیت کشت جداگانه آن­ها نشان داد. لذا سلولوموناس یک باکتری همزیست در این دو کرم تغذیه کننده از سلولز است و ممکن است منبعی برای سلولازهای آن­ها باشد. با توجه به مقدار قابل توجه پروتئین سویه سلولوموناس و غالب بودن این سویه از لحاظ کمی، می­تواند این سویه علاوه بر منبع آنزیمی منبع پروتئینی نیز برای کرم ایفاء کند.

کلیدواژه‌ها