ساخت وکتور بیانی با ویژگی تنظیم منفی پایدار مسیر تولید استات در باکتری اشریشیاکلی به وسیله‌ی آنتی‌سنسRNA

نوع مقاله : Original Article

چکیده

یکی از مشکلات استفاده از باکتری اشریشیاکلی برای تولید انبوه پروتئین نوترکیب، ترشح استات در محیط کشت است که سبب کاهش طول عمر باکتری و به دنبال آن کاهش بیان پروتئین نوترکیب می­شود. در این مقاله ما از فناوری RNAی آنتی­سنس به عنوان ابزاری سودمند در مهندسی متابولیک برای مهار جزئی بیان ژن­های مربوط به دو آنزیم اصلی مسیر استات، یعنی فسفوترانس­استیلاز (PTA) و استات­کیناز (ACK)، استفاده کردیم. یک پلاسمید نوترکیب که حاوی ژن­های آنتی­سنسی است که هر دو ژن ackA و pta را مورد هدف قرار می­دهد، ساخته شد. قطعات مربوط به کاست آنتی سنس در ناقل مورد نظر کلون شده و عملکرد آن با اندازه­گیری سطح mRNAی مربوط به هر دوژن با روش RT-PCR و سنجش فعالیت آنزیم­های آن هابا روش واکنش­های جفت شده براون و همکارانش مورد ارزیابی قرار گرفت. بیان کاست، سبب کاهش سطح mRNAی مربوط به هر دوژن و فعالیت آنزیم­های آن ها شد. میزان این کاهش فعالیت در مورد استات کیناز، 17 درصد در مورد فنسفوترنس استیلاز 15 درصد محاسبه شد. با مشاهده این اثر امیدهای تازه­ای برای جلوگیری از مرگ زودهنگام باکتری و افزایش بازدهی تولید داروی نوترکیب در باکتری اشریشیاکلی به وجود می­آید.

کلیدواژه‌ها