تولید اگزوپلی ساکارید از لاکتوباسیل‌های جدا شده از کشک منطقه لیقوان

نوع مقاله : Original Article

چکیده

اگزوپلی ساکاریدها پلیمرهایی با وزن مولکولی بالا هستند که از واحدهای قندی تشکیل شده اند. و توسط میکروارگانیسم­ها به محیط اطراف ترشح می­شوند.از طرف دیگر، اگزوپلی ساکاریدهای حاصل از باکتری های اسید لاکتیک اثرات ضد توموری دارند؛ همچنین، این ترکیبات، سیستم ایمنی را تحریک کرده و کلسترول خون را کاهش می­دهند؛ بنابراین، اگزوپلی ساکاریدهای حاصل از باکتری های اسید لاکتیک، این پتانسیل را دارند تا به عنوان افزودنی غذایی با اثرات سلامتی بخش مورد استفاده قرار گیرند. کشک یکی از فرآورده‌های فرعی شیر است که به روش سنتی از جوشاندن، تغلیظ و یا خشک کردن دوغی که پس از کره‌ گیری باقی می ‌ماند، تهیه می ‌شود. در این مطالعه ما سعی کردیم باکتری های اسید لاکتیک تولید کننده اگزوپلی ساکارید را شناسایی کنیم. 23 سویه لاکتوباسیلوس جدا شده از کشک روی محیط ام آر اس آگار کشت و در شرایط بی هوازی و دمای 37 درجه سانتیگراد در مدت 24‑48 ساعت گرمخانه گذاری شدند. پس از بررسی خصوصیات میکروسکوپی و ماکروسکوپی ایزوله‌ها مثل قوام کلنی­ها روی محیط کشت، تولید اگزوپلی ساکارید (به دو شکل باند شده و رها شده در محیط کشت) با روش فنل/ سولفوریک اندازه‌گیری شد. به منظور بررسی کمّی تولید اگزوپلی ساکارید، نتایج به دست آمده با منحنی استاندارد گلوکز مقایسه و میزان تولید برحسب میلی گرم بر لیتر تعیین شد. از بین 23 سویه لاکتوباسیل، 2 سویه توانایی تولید اگزوپلی ساکارید باند شده (g/l 157/25-6/66) داشتند. از سوی دیگر از 23سویه لاکتوباسیل انتخاب شده، 2 سویه توانایی تولید اگزوپلی ساکارید رها شده در محیط کشت  ) g /L367- 1134) را دارا بودند. لاکتوباسیل های تولید کننده اگزوپلی ساکارید در صنعت غذا به عنوان قوام دهنده، ویسکوز کننده، پایدار کننده، امولسیون کننده یا بافت دهنده به کار می­روند.

کلیدواژه‌ها