اثر پری بیوتیک های مختلف بر خاصیت ضد میکروبی پروبیوتیک ها علیه تعدادی از باکتری‌های بیماری‌زای ایجاد کننده عفونت‌های بیمارستانی

نوع مقاله : Original Article

چکیده

باکتری­های اسیدلاکتیک(LAB) ، گروهی ازباکتری­های گرم مثبت، بدون اسپور،کروی یا میله ای شکل وکاتالاز منفی هستندکه عموما ًبه عنوان ارگانیسم­های ایمن درنظرگرفته می­شوند. پری­بیوتیک­ها نیز ترکیبات غیر قابل تجزیه و عموماً الیگوساکاریدی می­باشند که با تقویت انتخابی در رشد و فعالیت تعدادی از باکتری­ها ی روده­ای به میزبان اثرات مفیدی را می­رساند این مطالعه با هدف بررسی اثر فاکتورهای ترشحی از پروبیوتیک­های­لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس(ATCC 4356)، لاکتوباسیلوس پلانتاروم(ATCC 8014)، لاکتو باسیلوس فرمنتم (PTCC 1638)، لاکتوباسیلوس کازئی (PTCC 1608) و لاکتوباسیلوس رامنوسوس (PTCC 1637) بر علیه رشد تعدادی از باکتری­های ایجاد کننده عفونت­های بیمارستانیدر حضور و فقدان پری­بیوتیک­ها انجام پذیرفت. بررسی خاصیت ضد میکروبی مایع رویی کشت پروبیوتیک­ها به کمک روش انتشار در آگار توسط چاهک (Well Diffusion Agar) انجام شد. نتایج نشان داد که در حضور پری­بیوتیک­ها،لاکتوباسیلوس­ها هاله عدم رشد بیشتری را در مقایسه با محیط پایه داشته­اند. بنابراین می­توان نتیجه­گیری نمود که با افزودن پری­بیوتیک­ها به محیط پایه MRS رشد لاکتوباسیلوس­ها افزایش یافته و فعالیت ضد میکروبی آن­ها نیز بیشتر می­شود.

کلیدواژه‌ها