تولید بیوالکتریسیته از پساب با نگرش بر سازوکارهای بیوفیلتراسیون در پیل سوختی میکروبی (MFC) بدون غشا

نوع مقاله : Original Article

چکیده

نیاز بشر برای دستیابی به سوخت­های جایگزین و سازگار با محیط زیست، هم راستا با کاهش چشمگیر منابع انرژی تجدید ناپذیر، رو به رشد بوده و بخش عمده­ای از تحقیقات را در این زمینه به خود اختصاص داده است. علاوه بر آن ساختار یک جامعه پایدار، نیازمند کاهش وابستگی به سوخت­های فسیلی و آلودگی­های تولید شده متعاقب آن، خواهد بود. تصفیه و بازیافت ضایعات، عرصه­ای است که در آن، این دو هدف به­طور هم­زمان می­تواند اعمال گردد. پیل­های سوختی میکروبی دستگاه­های نوینی هستند که جهت اهداف جدید تولید الکتریسیته، علی الخصوص در پروسه تصفیه پساب طراحی گردیده ­اند. این مطالعه با هدف ارزیابی فرآیند هم­زمان تولید الکتریسیته و تصفیه بیولوژیک پساب، با کمک پیل سوختی میکروبی ساخته شده بر پایه پل نمکی به انجام رسید. یافته­ها نشان داد که در این راکتور، ماکزیمم ولتاژ تولید شده 1ولت بوده که طی روزهای اولیه راه اندازی آن حاصل گردید. پس از آن به تدریج از مقدار ولتاژ کاسته شده و نمونه پساب نیز تا حدودی تصفیه گردید. هم­چنین بیشترین میزان جریان تولید شده  µA256 بود که در روز دوم حاصل شد. پس از آن مقدار جریان نیز رو به کاهش نهاده و فعالیت دستگاه در تولید الکتریسیته متناسب با فرآیند تصفیه در آن در نظر گرفته شد. لذا می توان نقش دوگانه و موفقیت آمیز این راکتور را در تولید بیوالکتریسیته و بیوفیلتراسیون پساب، به خوبی تبیین نمود.
 

کلیدواژه‌ها