بررسی آلودگی قارچ خوراکی Agaricusbisporusبه سموم دیازینون و اندوسولفان در شهر تهران

نوع مقاله : Original Article

چکیده

امروزه استفاده از مواد شیمیایی مانند آفت­کش­ها از روش­های متداول برای کنترل آفات در کشاورزی است که از آن­ها در تمامی مراحل کشت (قبل از کاشت،حین کاشت و پس از کاشت) استفاده می­شود. در این مطالعه میزان آلودگی قارچ خوراکی به دو آفت­کش دیازینون و اندوسولفان اندازه­گیری شد. به منظور اندازه­گیری میزان باقی مانده آفت­کش­های فوق در محصول قارچ خوراکی عرضه شده در بازار شهر تهران و به طور مستقیم از محل کشت و تولید این محصول اقدام به نمونه­گیری به روش تصادفی شد.استخراج به روش استخراج فاز جامدSPE(Solid Phase Extraction)   صورت گرفت. عصاره­های حاصل از استخراج توسط دستگاه­های  GCو GC/MS تجزیه مشخص شد، 60 درصد از نمونه­ها به آفت­کش دیازینون آلوده بودند،گردید و پس از تجزیه و تحلیل پیک­های حاصل از کروماتوگرام دستگاه­های فوق و 30 درصد از نمونه­های آلوده، آلودگی­شان بالاتر از حد مجاز MRL (Maximum Residue Limits) بوده است.40 درصد از نمونه­ها به آفت­کش اندوسولفان آلوده بودند و 10درصد از نمونه­های آلوده، آلودگی­شان بالاتر از حد مجاز MRL بود. ضمناً نتایج آزمون بازیافت به ترتیب برای سموم دیازینون و اندوسولفان 5/83 و 79 درصد به دست آمد.

کلیدواژه‌ها