شناسایی مولکولی کریپتوکوکوس نئوفورمنس در فضولات خشک کبوتر جمع‌آوری شده از غرب تهران

نوع مقاله : Original Article

چکیده

کریپتوکوکوس نئوفورمنس یک مخمر کپسول­دار از شاخه بازیدیومیست هاست که در افراد مبتلا به انواع ضعف سیستم ایمنی، بیماری مهلک کریپتوکوکوزیس را ایجاد می­نماید. گونه نئوفورمنس به سه واریته تقسیم می­شود که مخازن طبیعی آن­ها فضولات کبوتر و درختان اکالیپتوس می­باشند. با توجه به نقشی که کریپتوکوکوس نئوفورمنس در ایجاد عفونت­های کریپتوکوکی در افراد دچار نقص ایمنی دارد، شناسایی دقیق این قارچ در نمونه­های طبیعی هم­چون فضولات کبوتر از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این مطالعه، شناسایی مولکولی کریپتوکوکوس نئوفورمنس در فضولات کبوتر جمع­آوری شده کبوتر به روش PCR استاندارد حاوی اینترنال کنترل می­باشد. شناساییکریپتوکوکوس نئوفورمنس در فضولات کبوتر با روش PCR و بر روی DNA استخراج شده از نمونه­ها با روش جوشاندن انجام گرفت. به این منظور از بخشی از ژن rDNA کریپتوکوکوس نئوفورمنس به همراه پرایمرهای اختصاصی آن شامل CN4 و  ITS1جمعاً به طول 415 جفت باز به عنوان ژن هدف استفاده گردید. بعد از بهینه نمودن تست و بررسی حساسیت و ویژگی،تست  PCRبه همراه اینترنال کنترل رقابتیبر روی 100 نمونه فضولات کبوتر جمع آوری شده از نقاط مختلف غرب تهران انجام گرفت. در نتیجه تست PCR همراه با اینترنال کنترل، از بین 100 نمونه فضولات کبوتر،11 نمونه مثبت گردید.حساسیت تست PCR برای کریپتوکوکوس نئوفورمنس برابر با 10 DNA به­دست آمد. در آزمایش ویژگی با DNAهای مورد تست هیچ محصولی تکثیر نگردید که موید اختصاصیت صد در صدی تست مورد استفاده در این مطالعه بود. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه می­توان نتیجه گرفت که تست PCR روشی سریع و قابل اعتماد برای تشخیص کریپتوکوکوس نئوفورمنس در نمونه­هایی هم­چون فضولات کبوتر می­باشد.

کلیدواژه‌ها