بررسی تنوع سویه‌های Klebsiella pneumonia مولد عفونت مجاری ادراری در بیماران بستری شده

نوع مقاله : Original Article

چکیده

عفونت مجاری ادراری (UTI) شایع­ترین نوع عفونت­ بیمارستانی می­باشد. این عفونت یکی از معمول­ترین منابع ایجاد مقاومت آنتی­بیوتیکی است. Klebsiella pneumonia از علل مهم ایجاد عفونت­ مجاری ادراری در بیماران بستری شده می­باشد و مقاومت آنتی­بیوتیکی آن­ها می­تواند درمان بیماران را با مشکل مواجه نماید. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی K.pneumonia ایجادکننده UTI در بیماران سوندگذاری­ شده، تعیین میزان مقاومت آنتی­بیوتیکی و مشخص نمودن الگوی ژنومی این باکتری انجام شده­است. نمونه­های ادراری افراد سوندگذاری­شده از 2 بیمارستان در تهران جمع­آوری گردید. سپس نمونه­ها کشت داده شده و درصورت وجود CFU/ml 105 باکتری، کشت مثبت در نظر گرفته شد. با استفاده از دستورالعمل CLSI مقاومت سویه­ها نسبت به آنتی­بیوتیک­های مختلف تعیین گردید. سپس، سویه­ها از لحاظ ژنتیکی با استفاده از روش Pulsed-Field Gel Electrophoresis (PFGE) بررسی شدند.در این مطالعه از 163 نمونه ارسالی116 باکتری جدا گردید. جنس کلبسیلا در رتبه دوم فراوانی قرار داشت. از لحاظ مقاومت آنتی­بیوتیکی حساسیت نسبت به بیشتر آنتی­بیوتیک­ها مشاهده شد. تعدادی از سویه­ها دارای شباهت ژنوتیپی بودند. در این بررسی حساسیت نسبت به طیف­وسیعی از آنتی­بیوتیک­ها مشاهده شد. هم چنین سویه­های مشترک درون­بیمارستانی منجر به ایجاد UTI در افراد بستری شده­اند.

کلیدواژه‌ها