بررسی محیط‌های کشت در رشد باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس درمحصولات شیری

نوع مقاله : Original Article

چکیده

دراین تحقیق بررسی پنج محیط کشت مختلف در چهار شرایط گرمخانه گذاری متفاوت، از نظر دستیابی به بهترین شمارش میکروبی باکتری پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، مورد ارزیابی قرار گرفته است. محیط­های مورد ارزیابی، شامل آگارهای MRS،Skim Milk ، MRS-bile ، M17و MRS باpH  اسیدی 2/5 بود. شرایط گرمخانه گذاری این محیط­ها شامل شرایط هوازی و بی­هوازی بود که هرکدام در دو درجه حرارت 37 و  45 درجه سانتی­گراد، به مدت 72 ساعت انجام شد. نتایج حاصل شده بیانگر برتری کلی درجه حرارت 37 درجه سانتی­گراد بود. دراین بین محیطMRS  با شرایط بی­هوازی، بهترین شمارش میکروبی را نشان داد، در حالی­که رشدی در محیط MRS agar اسیدی شده، مشاهده نشد. رشد جالب توجه این باکتری روی محیطMRS-bile agar و تحت شرایط بی­هوازی و دمای 37 درجه سانتی­گراد، مقاومت آن به اسیدهای صفراوی را به صورتin vitro ،ثابت میکند. نتایج حاصل از این تحقیق برای ادامه فعالیت در زمینه تولید محصولات پروبیوتیک شیر مثمر ثمرخواهد بود.

کلیدواژه‌ها