بررسی قابلیت زیستی باکتری باسیلوس کواگولانس لاکتوباسیلوس اسپوراژنزطی نگهداری پشمک معمولی و پشمک بدون قند

نوع مقاله : Original Article

چکیده

در سال های اخیر مصرف محصولات فراسودمند از جمله فرآوردههای پروبیوتیک رو به افزایش است زیرا مصرف کنندگان
به رژیم غذایی سالم به منظور پشگیری از بیماریها علاقه زیادی دارند. پشمک از جمله شیرینیهای سنتی ایران است که
در گروههای سنی مختلف محصولی پرطرفدار و پرمصرف است. غنی سازی این محصول با باکتریهای پروبیوتیک، ضمن
افرایش ارزش تغذیهای پشمک آن را به یک محصول فراسودمند تبدیل کرد. این تحقیق با هدف بررسی پروبیوتیک کردن
پشمک معمولی و پشمک بدون قندانجام شد. در این پژوهش باکتری باسیلوس کواگولانس ) لاکتوباسیلوس اسپوراژنز( در
مراحل تولید پشمک به آن اضافه شد و سپس میزان قابلیت زیستی این باکتریها در دو نوع پشمک معمولی و پشمک
به مدت چهار ماه در دمای آزمایشگاه ) 25 درجه MRS agar بدون قند به روش شمارش در پلیت با محیط کشت
سانتی گراد( بررسی شد. تعداد کلی باکتری ها بلافاصله پس از تولید در دو نمونه پشمک بدون قند ومعمولی به ترتیب
106cfu/g 6/1 شمارش شد. همچنین تعداد کلی این باکتری پس از چهار ماه نگهداری برای پشمک x106cfu/g 8/3 و x
1/2 گزارش شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است x106cfu/g 3/5 و x106cfu/g بدون قند و پشمک معمولی به ترتیب
که هر دو نمونه پشمک حامل خوبی برای غنی سازی با باکتریهای پروبیوتیک محسوب میشود. اما نمونه پشمک بدون
قند به دلیل وجود ایزومالت از قابلیت بهتری برای پروبیوتیک کردن برخوردار است.این محصول خصوصیات تغذیهای
ویژهای داشته و به عنوان ماده غذایی فراسودمند )عملگر( شناخته می شوند.

کلیدواژه‌ها