بررسی حضور متانوژن ها درآب شور دریا

نوع مقاله : Original Article

چکیده

متانوژن ها دسته ای از آرکی های به شدت بی هوازی هستند که می توانند در محیط های متنوعی زندگی کنند. از جمله این
محیط ها که مورد توجه بسیاری از محققین نیز قرار گرفته است، محیط های دریایی با درجه شوری بالا است. در این
تحقیق حضور متانوژن های بومی در آب های سطحی خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه گیری ها در ظروف
بصورت بی هوازی با تنظیم گازهای دی اکسید کربن و هیدروژن انجام گرفت. Serum bottle در پیچ دار انجام و کشت در
سپس حضور متانوژن ها از لحاظ تولید گاز متان توسط دستگاه گاز کروماتوگراف مورد بررسی قرار گرفت و رشد نمونه ها
با میکروسکوپ فلورسنت مطالعه شد. آنالیز نتایج حاصل از گاز کروماتوگرافی بیانگر حضور متانوژن های بومی آب های
شور ایران بود. ضمنا مشخص شد میزان فعالیت متانوژنز با توجه به ترکیبات محیط کشت متفاوت می باشد. چنان که در
محیط های کشت ساخته شده با آب دریای سنتتیک تولید متان بیشتر از آنهایی است که با آب مقطرساخته شده است و
است. از این MgSo و 4 KCl ،MgCl2 ،NaCl این نشانگر نیاز این میکروارگانیسم ها به نمک های موجود در آب دریا شامل
میان نمک طعام مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل حاکی از هالوفیل بودن متانوژن های دریازی بود به طوریکه این
میکروارگانیسم ها قادر به تحمل بازه گسترده ای از شوری می باشند. مشاهدات میکروسکوپ فلورسنت نشان داد که
افزایش شوری با افزایش اندازه میکروارگانیسم ها و تعداد آنها نسبت دارد.

کلیدواژه‌ها