بررسی و مقایسه نانوذرات کیتوزان و کیتوزان-الژینات از لحاظ خصوصیات فیزیکی، نقل و انتقال و سمیت بعنوان وکتور انتقال ژن

نوع مقاله : Original Article

چکیده

استفاده از وکتورهای پلیمری، متدی ایمن و کارآمد برای انتقال ژن به سلول هاست. پس از ساخت نانوذرات کیتوزان و
و دستگاه SEM الژینات به روش پیش ژلاتینه شدن، سایز و بار زتا نانوذرات به ترتیب با استفاده از میکروسکوپ الکترونی
nm 161.8 و nm بدست آمد. نانوذرات کیتوزان و کیتوزان - الژینات به ترتیب اندازه هایی برابر با Malvern Zetasizer
HEK -18.6 را داشتند.سپس ترانسفکت نانوذرات به سلول های یوکاریوتیک 293 mV 45 و mV 235 و بار زتایی برابر با
انجام گرفت. راندمان 20.6 % و 30.8 % به ترتیب برای نانوذرات کیتوزان و کیتوزان -الژینات در انتقال پلاسمید
MTT assay به سلول ها به روش فلوسایتومتری بدست آمد. سنجش زیست پذیری سلول ها با استفاده از متد pEGFP_N1
بعد از 24 ساعت ندارند. HEK نشان داد که این نانوذرات هیچ اثر سمی روی سلول های 293

کلیدواژه‌ها