بررسی تغییرات برخی صفات کمی، کیفی و آنزیمی گل شاخه بریده ژربرا Gerbera jamesonii رقم ‘dun’ با کاربرد پس از برداشت بنزیل آدنین ونانوذرات نقره

نوع مقاله : Original Article

چکیده

0 میلی گرم در لیتر( به همراه ساکارز 8% بصورت تیمار کوتاه مدت ،100 ، اثر کاربرد پس از برداشت بنزیل آدنین) 50
48 ساعت( و نانوذرات نقره 5 میلی گرم در لیتر و آب مقطر به عنوان تیمار مداوم)محلول نگهدارنده( روی گل شاخه (
بریده ژربرا مورد مطالعه قرارگرفت. ظروف حاوی گل در اتاقی با میانگین دمایی 20 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 70
درصد و مدت روشنائی 14 ساعت با شدت نور 15 ماکرومول بر متر مربع در ثانیه لامپ فلورسنت، قرارگرفتند. صفاتی
مانند دوام عمر گل، وزن تر نسبی، میزان جذب محلول، شاخص ثبات غشاء سلول، مواد جامد محلول، آنتوسیانین گلبرگ
و فعالیت آنزیم های کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز در روزهای معین، اندازه گیری و از نظر آماری ارزیابی گردید. نتایج
نشان داد که تیمار کوتاه مدت بنزیل آدنین 150 میلی گرم در لیتر به همراه ساکارز 8% و محلول نگهدارنده نانوذرات نقره
5 میلی گرم در لیتر بطور معنی داری موجب افزایش میزان جذب محلول، وزن تر نسبی و کیفیت گل های شاخه بریده
شد. همچنین این تیمار موجب افزایش آنتوسیانین گلبرگ، شاخص ثبات غشای سلول و مواد جامد محلول ساقه گل ها
گردید. فعالیت آنزیم های کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز در تیمارها نسبت به شاهد با سرعت کمتری کاهش یافت. عمر
ماندگاری ژربرا نیز نسبت به تیمار شاهد بطور معنی داری افزایش نشان داد.

کلیدواژه‌ها