مقایسه اثرات ضد میکروبی ساقه و برگ Daphne oleoides در دو فصل بهار و تابستان بر سویه استاندارد استافیلوکوکوس اورئوس (ATCC25923)

نوع مقاله: Original Article

کلیدواژه‌ها