تأثیر پلی آمین ها بر ارزیابیهای کمی و کیفی اسانس گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L)

نوع مقاله : Original Article

چکیده

به منظور ارزیابی اثر پلی آمین های پوتریسین، اسپرمیدین و اسپرمین برعملکرد رویشی، میزان و ترکیبات اسانس گیاه
دارویی بادرشبو آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار با استفاده از سه نوع پلی آمین پوتریسین،
اسپرمیدین و اسپرمین در شهرستان تبریزانجام شد. با توجه به موقعیت اکولوژیکی این منطقه برای تولید این گیاه
می توان با کاربرد پلی آمین ها به عنوان منبع ارگانیک و طبیعی اقدام به بالا بردن اسانس این گیاه نمود. صفات اندازه گیری
شده در این تحقیق شامل ارتفاع، وزن تر و خشک، میزان اسانس و اجزای اسانس بود. اجزای اسانس با استفاده از دستگاه
مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که عملکرد رویشی، میزان اسانس و ترکیبات GC/MS
اسانس این گیاه تحت تأثیر کاربرد با پلی آمین ها معنی دار بود. بر اساس آزمون مقایسه میانگین ها بیشترین عملکرد
رویشی در تیمار با اسپرمین به دست آمد وبیشترین مقدار اسانس در تیمار با اسپرمیدین استخراج گردید. به علاوه کمیت
و کیفیت اجزای اسانس تحت تأثیر تیمارهای مختلف پلی آمین قرار گرفت، به طوریکه مهم ترین ترکیبات اصلی در این گیاه
شامل ژرانیول، ای-سیترال، زد-سیترال، ژرانیال، ژرانیل استات ونرال شناسایی شد که این تغییر در غلظت و نوع مختلف
پلی آمین ها متفاوت بود. بیشترین درصد ترکیبات با توجه به غلظت های مختلف پلی آمین متفاوت بود. از آنجایی که این
گیاه دارای اسانس کم و کاربرد زیادی است، این تحقیق به منظور افزایش عملکرد رویشی و اسانس گیاه بادرشبو صورت
گرفته است که با توجه به نتیجه به دست آمده پلی آمین ها عملکرد رویشی و اجزای اسانس را در این گیاه افزایش
دادند.

کلیدواژه‌ها