تولید نوشیدنی برپایه عصاره های مالت، دارچین، شیرین بیان، میخک، جوز هندی و وانیل

نوع مقاله : Original Article

چکیده

به دلیل اثرات سلامتی بخش عصاره های گیاهی علایق روبه رشدی در مصرف این عصاره ها در نوشابه های ملایم دیده می
شود، اگر چه بازار آن در حال حاضر کوچک و اختصاصی است اما اهمیت آن رو به افزایش می باشد. یک نوشابه علاوه بر
عملکرد معمولش که حفظ آب بدن در یک میزان مناسب یا هیدراسیون می باشد، دارای مزایای دیگری نیز می باشد. در
این تحقیق، نوشیدنی فراسودمند بر پایه نوشیدنی برپایه عصاره های مالت، دارچین، شیرین بیان، میخک، جوز هندی و
،0/030 ،0/ 26 گرم بر لیتر(، عصاره شیرین بیان ) 025 ،27، 28، 29، 30، وانیل با نسبت های مختلف عصاره مالت ) 31
0 گرم بر لیتر(، /050؛ 0/045 ،0/040 ،0/035 ،0/030 ،0/ 0/050 گرم بر لیتر(، دارچین ) 025 ؛ 0/045 ،0/040 ،0/035
0 گرم بر لیتر( تولید گردید و آزمون های / 0 گرم بر لیتر( و وانیل ) 218 / 0گرم بر لیتر(، میخک ) 025 / جوزهندی ) 025
دانسیته، قند کل در طی 30 روز نگهداری انجام گردید. تجزیه و تحلیل ،pH ، فیزیک و شیمیایی شامل: اسیدیته کل
داده ها با استفاده از مقایسه میانگین داده ها با استفاده از آزمون دانکن در قالب طرح کاملاً تصادفی و شامل 5 تیمار به
داشت. )p >0/ همراه شاهد با 3 تکرار انجام شد. در طی نگهداری اسیدیته کل، قند و خاکستر افزایش معنی داری ) 01
نشان داد. تجزیه تحلیل نتایج میکروبی نشان داد در طی سی روز )p >0/ در این مدت کاهش معنی داری ) 01 pH میزان
نشان نداد. در طی سی روز )p <0/ نگهداری جمعیت میکروارگانیسم های مقاوم به اسید نوشیدنی اختلاف معنی داری ) 05
بررسی میکروبی در طی 30 روز نگهداری .)p<0/ نگهداری جمعیت میکروارگانیسم های مزوفیل هوازی نشان نداد ) 05
و تعداد آنها در طی سی روز نگهداری ثابت بود. )p<0/ اختلاف معنی داری در تعداد کپک و مخمر نشان نداد) 05

کلیدواژه‌ها