اثر اسیدسالیسیلیک و نانوذرات نقره در پس از برداشت بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ماندگاری ژربرا Gerbera jamesonii رقم ‘dun’

نوع مقاله : Original Article

کلیدواژه‌ها