تاثیر سطوح متفاوت تنش شوری بر تغییر الگوی پروتئینی گیاه جو تلقیح شده با قارچ Glomus fasciculatum پیش تیمار شده با شوری

نوع مقاله : Original Article

کلیدواژه‌ها