بررسی اثرات ضدباکتریایی عصاره هیدروالکلی گیاه آقطی برروی عامل گموز مرکبات (Phytophthora nico tianae)

نوع مقاله : Original Article

چکیده

در قرن اخیر شناسایی گیاهان دارویی و بومی با خواص مختلف که در بهبود سلامتی جامعه بشری موثر باشد بسیار مورد
توجه متخصصان سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته است. گیاه آقطی از گونه های ارزشمند دارویی می باشد که در شمال
ایران رویش فراوان دارد. در این تحقیق اندام های مختلف گیاه شامل برگ.گل.ساقه.میوه نارس و میوه رسیده از رویشگاه
طبیعی واقع در روستای شکتا در ارتفاع 23 متری از سطح دریا اطراف شهرستان ساری جمع آوری گردیده و به منظور
بررسی اثرات ضد باکتریایی، از پودر خشک اندام های گیاه عصاره اتانولی تهیه گردید. در این پژوهش اثرات جانبی عصاره
برگ اقطی برعامل گموز مرکبات بررسی شده است. بدین منظور عامل گموزمرکبات به روش انتشار دیسک در معرض
غلظت های مختلف عصاره برگ اقطی قرار گرفتند. باتوجه به فرضیه پژوهش حاضر اثبات شد که عصاره این گیاه می تواند
علیه عامل گموزمرکبات اثرات ممانعت کننده ای دارد.

کلیدواژه‌ها