بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی (BAMJ) - کاربران