دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 92 - شماره پیاپی 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-69