بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی (BAMJ) - اهداف و چشم انداز