بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی (BAMJ) - واژه نامه اختصاصی