بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی (BAMJ) - پایگاه‌هایی که نشریه در آن‌ها نمایه شده است